< Tilbage

Effekter i opgangene skal fjernes / effects in the stairways or the corridor must be removed03-12-2019 - 18:40

Vigtig information om effekter i opgangene / important notice regarding effects in the stairways or the corridor.

Denne information vil også blive tilsendt alle ejere via e-boks eller pr. brev / following notice will also be sent to the owners of the appartments by e-boks or letter.

Meddelelse om opstilling af effekter i opgange, på trapper og reposer

 

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at der ofte placeres skabe, spejle, planter, cykler mv. på reposer ud for lejlighederne/i trappeopgangene.

 

Vi er klar over, at der er mange forskellige holdninger til, om der skal stå effekter på eksempelvis reposer af praktiske eller æstetiske årsager, men i henhold til Husorden for Det Flexible Hus må der ikke opstilles effekter i opgange, på trapper eller reposer. Der må gerne ligge en dørmåtte.

 

Bestyrelsen har indhentet information fra såvel Københavns Kommune som Hovedstadens Beredskab. Heri understreges det, at der ikke må placeres effekter i opgange, på trapper eller på reposer, da disse arealer er del af de interne brandveje. Samtidigt kan opstillede effekter øge risiko for brand og brandudbredelse, samt vanskeliggøre brandsluknings- og redningsarbejde.

 

Bestyrelsen henstiller derfor til, at beboerne fjerner effekter placeret i opgange, på trapper eller reposer snarest og senest den 31. januar 2020. Bestyrelsen vil herefter tage initiativ til, at tilbageværende effekter bliver fjernet og opbevaret i kælderrum. Effekterne vil efterfølgende kunne hentes ved henvendelse til bestyrelsen.

 

Det er beboerens ansvar at udbedre eventuelle skader på gulv eller vægge. Skader skal ligeledes være udbedret senest den 31. januar 2020. Har beboeren ikke fjernet fastgjorte effekter eller udbedret skader inden angivne deadline, vil disse blive fjernet og udbedret for beboerens regning.

 

Vi håber, at alle vil bakke op om, at vi har en dejlig bebyggelse, hvor alle føler sig velkomne og samtidig følger reglerne til gavn for alle.

 

Mvh Bestyrelsen for Det Flexible Hus

 

 

Notice concerning effects in the stairways or the corridor

 

The board has been made aware that cabinets, mirrors, plants, bicycles, etc. are often placed in the corridor or the stairway next to the apartments.

 

We are aware that there are many different attitudes as to whether there should be effects on, for example, the corridors or in the stairway for practical or aesthetic reasons, but according to the House Rules for Det Flexible Hus, effects must not be set up in the corridor or in the stairway. It is allowed to have a doormat.

 

The Board has obtained information from both the City of Copenhagen and ‘Hovedstadens Beredskab’. It underlines that effects must not be placed in entrances, stairways or in the corridors, as these areas are part of the internal fire access. At the same time, effects can increase the risk of fire, as well as make firefighting and rescue work more difficult.

 

The Board therefore sends this notice stating that residents must remove effects placed in entrances, stairways or corridors no later than January 31st, 2020. After this date, the Board will facilitate removal of remaining effects and store these in the basement. Effects can subsequently be obtained by contacting the Board.


It is the individual resident’s responsibility to repair any damage to the floor or walls. Any damage must also be repaired by January 31st, 2020. If the resident has not removed effects or repaired any damage before the specified deadline, the effects will be removed and any damage repaired at the resident’s expense.

 

We hope that everyone will help maintain the building, so that everyone feels welcome and at the same time follows the rules for the benefit of everyone.

 

Best regards,

The Board of ’Det Flexible Hus’

 

 

< Tilbage